Hieronder vindt u meer informatie over het aantal dienstencheques die u per jaar mag bestellen naargelang het type gebruiker dat u bent.

Een reguliere gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar:

 • Indien geen van onderstaande regels van toepassing zijn, tegen €9
 • De 100 laatste dienstencheques (401 – 500) tegen €10

Gebruikers die deel uitmaken van eenzelfde gezin hebben samen recht op 1000 dienstencheques per kalenderjaar : de aanschafprijs bedraagt €9 voor de eerste 800 aangeschafte dienstencheques en bedraagt €10 voor elke dienstencheque die de aanschaf van 800 dienstencheques per kalenderjaar overschrijdt.

Indien drie of meer gebruikers deel uitmaken van uw gezin, kan u dus samen genieten van 800 dienstencheques aan €9 en 200 dienstencheques aan €10. Om te kunnen genieten van 800 eerste dienstencheques aan €9, dient u er goed op te letten dat elke gebruiker binnen het gezin eerst maximum 400 dienstencheques bestelt tot het aantal van 800 dienstencheques bereikt is.

Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Een eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

Indien u als eenoudergezin gebruik wenst te maken van deze 2000 dienstencheques per kalenderjaar, zal u dit document moeten invullen en opsturen naar de bevoegde overheidsinstantie, samen met de gevraagde bewijsstukken.

Een gebruiker die een eenoudergezin vormt met één of meerdere kinderen ten laste:

U moet een verklaring op eer indienen:

 • Het origineel van deze verklaring bij SODEXO
 • Een kopie (samen met de bewijsstukken) bij:Brussel Economie en Werkgelegenheid – Directie Werkgelegenheidsbeleid – Dienstencheques
  Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • Tel.: 02 800 34 99
  Fax: 02 204 15 28
  E-mail: dc@gob.brussels
  Website: www.werk-economie-emploi.irisnet.be/titres-services

Om meer dan 500 dienstencheques, tot maximaal 2 000 dienstencheques te bekomen.

Wordt beschouwd als en een eenoudergezin:

 • De gebruiker beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in artikel 133, 1 ° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de controle directe belastingen waarvan hij afhangt.
 • De gebruiker is in het bezit van een attest van gezinssamenstelling uitgereikt door zijn gemeentebestuur, waaruit blijkt dat hij alleen woont met zijn kind(eren), waarvan er ten minste één jonger is dan 18 jaar.
 • De gebruiker is in het bezit van een attest van zijn kinderbijslagkas waaruit blijkt dat hij kinderbijlslagtrekkende is en van een attest van gezinssamenstelling uitgereikt door zijn gemeentebestuur, waaruit blijkt dat hij alleen woont.

Als persoon met een handicap of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet, kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9. Dit quota wordt toegekend aan één van beide ouders (de ouder die het minderjarig kind ten laste heeft).

Om op deze quota beroep te kunnen doen dient u:

 • Een attest van de bevoegde autoriteit, waaruit de handicap van uw kind blijkt, over te maken aan Sodexo
 • Indien vereist, een document over te maken aan Sodexo waaruit blijkt dat het minderjarig kind te uwen laste is

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

De personen die deze attest aan Sodexo hebben doorgegeven voor 2017 moeten geen nieuwe aanvraag indienen voor hun quota voor 2018. Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft beslist om de quota’s van 2000 dienstencheques voor het jaar 2018 te verlengen op basis van de attesten die in 2017 verkregen werden.

Wordt als mindervalide beschouwd :

De persoon die als dusdanig is erkend :

 • bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel : 071 20 57 11 of  0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • of bij de Dienstelle für Personen mit Behinderung:
  Tel: 080 22 91 11
  Fax: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

De persoon die, op basis van de wet van 27 december 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, één van de volgende tegemoetkomingen geniet:

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming,
 • een integratietegemoetkoming,
 • of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,

Deze tegemoetkomingen worden toegekend door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie:

De persoon die minstens die minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en die in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie:

Als ouder van een kind met een handicap kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Worden als mindervalide kind beschouwd:

 • Het kind dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of voor kinderen die aan een zware ziekte lijden.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de bevoegde instelling:

 • het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
  Tel: 02 237 21 211 of 0800 94 434
  Website: www.famifed.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat erkend is als mindervalide:

 • bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel : 071 20 57 11 of 0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • of bij de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegmoetkoming en dat in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerkheid.

Voor meer informatie :