Hoe moeten personen die geen INSZ (rijksregisternummer) hebben, zich inschrijven in het systeem van de dienstencheques?

Het is mogelijk om zich in te schrijven in het dienstencheques-systeem als u niet over een INSZ-nummer (rijksregisternummer) beschikt. Dit kan namelijk in de volgende specifieke gevallen :

  • Wanneer u houder bent van een diplomatieke of consulaire identiteitskaart
  • Wanneer u een personeelslid bent van SHAPE of van de NAVO

Wat is een INSZ-nummer?

Een INSZ-nummer, ook het rijksregisternummer genoemd, is het unieke identificatienummer van de Belgische Sociale Zekerheid. Dit nummer wordt toegekend aan elke fysieke persoon die ingeschreven is in het bevolkings- en vreemdelingenregister van de gemeenten, in de registers van de diplomatische afvaardigingen en de consulaten in het buitenland, alsook in de wachtregisters van de gemeenten waar de vreemdelingen worden ingeschreven die verklaren vluchteling te zijn of die vragen erkend te worden als vluchteling.

Het nummer is terug te vinden op de SIS-kaart en de (elektronische) identiteitskaart, alsook op verschillende andere documenten zoals uw fiscale attesten, uw kleefbriefje van de mutualiteit, enzovoort.

Indien u niet over een INSZ-nummer beschikt, kan u dit aanvragen aan het loket van de Dienst Bevolking van uw gemeente.

Uw INSZ-nummer bevindt zich op de chip van uw elektronische identiteitskaart (eID). Indien u niet beschikt over een eID-lezer, kan u het nummer terugvinden op het kleefbriefje van uw mutualiteit, op uw fiscaal attest of op uw loonbrief. U kan het nummer ook op elk moment opvragen bij de dienst Bevolking van uw gemeente.

Het nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste 6 uw (omgekeerde) geboortedatum vormen zoals volgt : JJMMDD. Als u bijvoorbeeld geboren bent op 13 januari 1967 dan begint uw Rijksregisternummer met: 670113-XXX-XXX.

Indien u beschikt over een van de volgende identiteitskaarten :

een diplomatieke identiteitskaart (geel),

cijaune

een consulaire identiteitskaart (groen),

ci2vert

kan u zich als gebruiker zonder INSZ voor dienstencheques inschrijven.

Om u in te schrijven verzoeken wij u volgende documenten op te sturen :

– een recto/verso fotokopie van uw diplomatieke of consulaire identiteitskaart,

– een attest van verblijfplaats in België, als het adres niet vermeld staat op de identiteitskaart. Om dit te verkrijgen gelieve contact op te nemen met de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Wie over de groene identiteitskaart van de SHAPE of de  identiteitskaart van de NAVO beschikt,

voorbeeld van de groene identiteitskaart van de SHAPE :

ci3shape

(het voorbeeld van de identiteitskaart van de NAVO is niet beschikbaar),

kan zich inschrijven als gebruiker van dienstencheques zonder INSZ.

Om u in te schrijven verzoeken wij u volgende documenten op te sturen :

– een recto/verso fotokopie van uw SHAPE of NAVO identiteitskaart ,

– een attest van verblijfplaats in België, dat afgeleverd wordt door de federale politie van de Shape of door de Dienst Voorrechten en Immuniteiten van de NAVO.

Als u over een P-identiteitskaart (blauw) of een S-identiteitskaart (rood) beschikt, dan hebt u een INSZ nummer, maar dat INSZ nummer staat niet op uw identiteitskaart vermeld.

De P-identiteitskaart (blauw):

ci4bleu

OF

De S-identiteitskaart (rood) :

ci5rouge

U kan u INSZ-nummer te opvragen bij de dienst Bevolking van uw gemeente. U vindt uw INSZ ook op het kleefbriefje van de mutualiteit, op uw loonbrief, of op een fiscaal attest, enz.