Verwerking van persoonsgegevens

Sodexo Pass Belgium NV (hierna “Sodexo”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Pleinlaan 15 te 1050 Brussel en met als ondernemingsnummer BE 403.167.335, verzamelt in opdracht van de aanbestedende overheden (het Brussels-Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals Gewest) persoonsgegevens over u met als doel uw inschrijving voor het gebruik van dienstencheques, de afhandeling van uw bestelling van dienstencheques en elke andere verbintenis die Sodexo heeft aangegaan in het kader van de gunning tot uitgifte en de terugbetaling van papieren en/of elektronische dienstencheques uit te voeren.

De persoonsgegevens die Sodexo over u verwerkt zijn:

  • de gegevens uit het rijksregister die de aanbestedende overheid doorgeeft (uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, rijksregisternummer en eventueel: gezinssamenstelling),
  • uw bankrekeningnummer waarmee u de betaling van uw dienstencheques verricht,
  • het IP-adres van het toestel waarmee u uw dienstencheques plaatst en beheert,
  • eventueel uw contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mail adres.

Geen enkele informatie zal over u meegedeeld worden aan andere derden dan de aanbestedende overheid. U geeft Sodexo en de aanbestedende overheid de toelating uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over alles wat verband houdt met het systeem van de dienstencheques. Indien u dit weigert, zal u geen verdere informatie ontvangen over het dienstenchequesysteem. Indien u meer informatie wenst over onze politiek met betrekking tot de persoonsgegevens die u zou kunnen achterlaten tijdens een bezoek aan onze website, raden wij u aan onderstaand tekst te lezen. Wij wensen uw persoonsgegevens die wij bekomen via onze beveiligde website te beschermen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1 Recht op toegang en verbetering

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van Sodexo (Pleinlaan 15 te 1050 Brussel of Privacy.BE@sodexo.com) kan u, mits het aantonen van uw identiteit, van Sodexo gratis een schriftelijke mededeling krijgen van de u betreffende persoonsgegevens en deze doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Op dezelfde wijze kan u zich verzetten tegen het verder ontvangen van informatie van Sodexo. Wanneer uw gegevens zelf een wijziging ondergaan, dient u Sodexo daarover te informeren. Indien u gebruik maakt van de diensten op de website Sodexo4You (www.sodexo4you.be), heeft u ook de mogelijkheid om op die website aan te duiden dat u akkoord gaat met het automatisch updaten van uw persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van deze beveiligde website aan de hand van de gegevens die u invoert bij het gebruik van de website van Sodexo4You. De gegevens die zijn verwerkt via de beveiligde website blijven exclusief in deze omgeving en worden niet automatisch doorgegeven aan de website Sodexo4You.

2 Beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens

Sodexo verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden. De persoonsgegevens worden bewaard op een server binnen de Europese Unie.

3 Gebruik van cookies

Op de harde schijf van computers die de site van Sodexo bezoeken zullen √©√©n of meer cookies worden geplaatst. Een cookie is een bestandje dat door een door een gebruiker geraadpleegde server wordt verzonden en op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt geplaatst. De cookies die door de site van Sodexo worden verstuurd, slaan informatie op over het surfen op de site van Sodexo vanop de computer waarop de cookie wordt opgeslagen (geraadpleegde pagina’s, datum en uur van de raadpleging enz.) en maken het mogelijk de opeenvolgende bezoeken van de gebruikers te identificeren. Personen die de site van Sodexo bezoeken, kunnen zich tegen het gebruik van cookies verzetten door de opties van de surfprogramma’s op hun computer te wijzigen (rubriek voorkeur onder Netscape en rubriek Internet Options onder Internet Explorer). Sodexo vestigt niettemin de aandacht van de gebruikers op het feit dat de toegang tot bepaalde diensten van de site van Sodexo in dat geval gestoord en zelfs onmogelijk kan zijn. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor men contact met u zou kunnen opnemen per telefoon, e-mail of snail mail.

4 Geheimhouding

De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en zijn toegangscode geheim te houden. Het gebruik van identificatie-elementen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van die elementen, moet de gebruiker Sodexo daarvan zo snel mogelijk verwittigen en die verwittiging per aangetekend schrijven bevestigen. Sodexo mag persoonlijke informatie van de gebruikers mededelen op verzoek van een bevoegde overheid of te goeder trouw, wanneer zij meent dat zulks nodig is om zich te schikken naar de geldende wetten en verordeningen of om op te treden in een rechtszaak die tegen Sodexo of tegen de website wordt ingespannen; om de rechten of de bezittingen van Sodexo, van de site of van de gebruikers van Sodexo te beschermen of te verdedigen en, om in extreme omstandigheden in te grijpen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Sodexo, van de site of van het publiek te beschermen.

Contacteer ons

Als u vragen hebt of meer informatie wilt over onze diensten of over de beveiligde website, dan kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van het gewest waar u gedomicilieerd bent, zijn dit uw contactgegevens:

Brussels-Hoofdstedelijk gewest

Contactgegevens klantendienst gebruikers :

  • Tel : 02/401 31 60
  • Fax : 02/547 54 96

Contactgegevens klantendienst erkende ondernemingen:

  • Tel : 02/547 54 93
  • Fax : 02/547 54 94
  • Mail:¬†erkendeonderneming-dc.svc.be@sodexo.com